Yn Bontebok is de trijeenfyftich jierrige haadresjersjeur Ale Alema moarns foar sânen al drok. It wenninkje, in lyts spultsje sa't der yn dizze omkriten mear fan stean, stiet oan ‘e feart en leit moarns yn it skaad fan twa grutte kastanjebeammen. Ale Alema hat in fêst patroan fan hannelings yn ‘e betide moarn. Earst de twa Fryske hynders nei it lân bringe en wetter út de sleat yn de drinkbak mingelje. Fretten foar it skiep klearsette en de trije keallen boarne. Dan de earmtakken op ‘e hikke, in swier sjekje draaie en in fiif minúten oer it lân fan Bontebok en Jonkerslân sjen. ‘Brandaris yoga’ neamt Ale dit. Fiif minuten genietsje fan de natuer en it útsicht op it moaie readbûnte fee fan buorman Fedde. Even it waar priuwe, in pear minuten allinne mar sjen, allinne mar fiele en net te djip neitinke. Gewoanwei is Ale dan fierder klear foar in hiele dei yn de hektyk fan it polysjewurk. Mar hjoed is der gjin balâns. Hy sil in hântekening sette en dat moat dan in streek sette ûnder in skieding dy‘t Ale net wol.

Op ‘e weromwei fan it lân nei hûs ferjit hy de aaien te heljen by de Fryske hintsjes en de blau-grize stabij Abe moat it dizze dei ek sûnder brokken dwaan.


Jan Schokker Lettersetter Toanielstikken

1995: Baron Pier

2001: It gefoel fan Abe Santema

2006: Boer siket frou

2004: Tuskentiidteater (ienakter)

2010: Kwyt

2007: It sipelfolk

2011: Klontsjes

2014: Pake Brûsstien - in fleurich stik

2015: Kabel en tou

2017: Iepenloftspul ‘Hea of Hout’1995: Oepie multifunctioneel

1997: Stormvloedkering

1998: Reitze Rubber de (s)jofele          autohandelaar

1999: Reitze Rubber 1

2011: Baron Pier


Skreaun mei Lomme Schokker